Risker med narkos

Tusentals barn och ungdomar i världen sövs årligen för att genomgå undersökningar, behandlingar och operationer. Många narkoser som genomförs är rutinmässiga medan andra kräver omfattande förberedelser i samarbete mellan olika medicinska specialiteter.

Efter många års utveckling av utrustning, mediciner, rutiner och kunskap har dock riskerna i samband med narkos reducerats väsentligt och säkerheten är numera mycket hög. Man kan dock aldrig komma ifrån att narkos, precis som de flesta medicinska behandlingar, innebär en viss grad av risk. Denna risk måste alltid ses i förhållandet till risken av att inte genomföra den medicinska åtgärden samt i perspektivet av att risken för en allvarlig skada i samband med narkos är mycket mindre än den risken man utsätter sig och sitt barn för vid bilresan till sjukhuset.

Denna tabell ger en uppfattning om förekomsten av risker i samband med narkos.

Risk Risknivå Beskrivning
Orolig och rastlös 1 av 10 Mycket vanligt
Illamående och kräkning 1 av 10 Mycket vanligt
Yrsel 1 av 10 Mycket vanligt
Huvudvärk 1 av 100 Vanligt
Nedre luftvägsinfektion 1 av 1 000 Ovanligt
Tandskada 1 av 1 000 Ovanligt
Vakenhet under operation 1 av 1 000 Ovanligt
Allvarlig läkemedelsreaktion 1 av 10 000 Sällsynt
Allvarlig komplikation av lokalbedövningsmedel 1 av 10 000 Sällsynt
Allvarliga biverkningar av läkemedel mot smärta 1 av 10 000 Sällsynt
Hjärnskada < 1 av 100 000 Mycket sällsynt
Dödsfall << 1 av 100 000 Extremt sällsynt

Källa: https://www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks (på engelska)