Förberedelse av barn och ungdomar inför sjukhusvistelse

Förberedelse är av avgörande betydelse för att skapa trygghet och förståelse hos barn och ungdomar i samband med sjukhusvistelse, narkos och operation.

Flicka ligger på mage på ett operationsbord. Hon har en röd syretratt i handen.

Förberedelse minskar barn och ungdomars stress och oro, underlättar genomförandet av medicinska procedurer och minskar negativa fysiska och psykiska konsekvenser både på kort och lång sikt. Förberedelse och förståelse är också betydelsefullt för bearbetning av det som skett och för barn och ungdomars framtida relationer med hälso- och sjukvård.

Förberedelse är inte är en engångsföreteelse utan en pågående process. För att på bästa sätt kunna förbereda sig för det som väntar eller bearbeta det som hänt behöver barn och ungdomar därför på olika sätt och vid upprepade tillfällen få möjlighet och bearbeta det de hör, läser, ser och upplever. Uppmuntra dem både att besöka olika delar på webbsidan och att besöka sidan flera gånger. Be dem också att rita, måla, spela in, skriva ner eller på andra sätt uttrycka sina frågor och funderingar.

Barn och ungdomar med tidigare sjukvårdserfarenhet är inte skyddade från rädsla. Tvärtom medför dessa erfarenheter ofta en ökad stress och oro eftersom de vet vad som väntar. Deras behov och förståelsen av tidigare given information och förberedelse har dessutom troligen förändrats i takt med upplevda erfarenheter, tillväxt och utveckling. Det är därför viktigt att du som närstående skaffar dig en bild av barnets aktuella nivå av förståelse och anpassar förberedelserna till ditt barn. Det är viktigt att ni tar del av de förberedelseprogram som erbjuds även om det kanske upplevs som en upprepning från tidigare sjukvårdsbesök.

Barn och ungdomars förmåga att ta till sig information och förstå vad som ska hända förändras med ålder och utveckling. Oberoende av ålder är det viktigt att all förberedelse är ärlig och individuellt anpassad efter personlighet och mognad. Det är också viktigt att barnet förbereds vid lämpligast möjliga tidpunkt. Ett bra tillfälle är när barnet är utvilat, lugnt och visar nyfikenhet och intresse.

För att på bästa sätt kunna möta barn och ungdomars olika behov av stöd och förberedelse behöver vi vara medvetna om vanligt förekommande tankar och reaktioner vid kontakt med sjukhusvistelse, narkos och operation.