Barn och ungdomars rätt till information och förberedelse

Barn och ungdomar vill veta vad de ska vara med om och de vill vara involverade i sin egen vård. Information och förberedelse på ett sätt man förstår och kan ta till sig är dessutom en lagstadgad rättighet för alla i samband med kontakt med hälso- och sjukvård.

Pojke i sjukhusmössa med plåster på hakan och pekfingret. Han tittar på sitt pekfinger.

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) anger alla patienters rätt till individuellt anpassad information. Patientlagen (SFS 2014:821) betonar att barn och ungdomar har samma rätt till information som vuxna men att informationen måste anpassas efter individuella behov och förutsättningar.

Barnkonventionen (1989) syftar till att barnen och ungdomarnas bästa ska komma först vid alla åtgärder som rör dem. Arbete utifrån Barnkonventionen tydliggör såväl vuxnas skyldigheter att involvera barn och ungdomar i sin egen vård och behandling som deras rättighet att behandlas med respekt, komma till tals, vara delaktiga och att få information.