خطرات بیهوشی (6)


به طور سالانه 6500 مورد بیهوشی برای عمل جراحی و آزمایش در بیمارستان اطفال آسترید لیندگرن برای بیماران 18-0 ساله انجام میشود. بسیاری از این موارد تقریبا روتین هستند، در حالیکه سایر موارد به نظارت دقیق و همکاری متخصصان مختلف نیاز دارند. پس از گذشت سالها از تکامل و ارتقای تجهیزات، داروها، روشها و مهارت، خطرات موجود در بیهوشی به طور قابل ملاحظهای کاهش یافته است. نظارت روتین از جمله متغیرهای تنفسی و گردش خون و اشباع اکسیژن، و همچنین روشهای مربوط به آمادگی برای بیهوشی، در این بهبود و ارتقا نقش داشتهاند. پزشک متخصص بیهوشی که وی را ملاقات میکنید میتواند به سوالات پاسخ دهد و اطلاعات دقیقتری ارائه نماید.

//Search

twitter icon

Astrid Lindgren Children´s Hospital | Karolinska University Hospital 171 76 Stockholm


© Karolinska University Hospital

mail
Logotype