در بخش جراحی


پس از ورود به بخش جراحی، یکی از والدین یا بزرگسالان همراه میتواند وارد اتاق عمل شود. از فرد همراه خواسته میشود تا یک روپوش، کلاه و پوشش کفش بپوشد. کودک از روی برانکار به میز جراحی چرخدار منتقل میشود که بعدا میتوان آن را به اتاق عمل منتقل نمود. هنگام آمادهسازی برای اعمال بیهوشی، والدین یا بزرگسالان همراه میتوانند روی چهارپایه کنار بیمار بنشینند. وقتی داروی بیهوشی وارد بدن شد، بیمار به سرعت به خواب فرو میرود. وقتی بیمار به خواب رفت، افراد همراه با همراهی کارکنان به بیرون از اتاق عمل و به نزدیکترین اتاق انتظار راهنمایی میشود.

بسیاری از والدین تاثیر سریع داروی بیهوشی و از سوی دیگر ترک کردن فرزندشان را وحشتناک و مشکل مییابند. در این شرایط به یاد آوردن این موضوع که کارکنان به عنوان اولین اولویت همیشه مراقب ایمنی فرزند شما هستند، مفید خواهد بود. طی مدت بیهوشی، فرزند شما تحت نظارت کارکنان ماهر و تجهیزات ویژه نظارتی قرار دارد.

//Search

twitter icon

Astrid Lindgren Children´s Hospital | Karolinska University Hospital 171 76 Stockholm


© Karolinska University Hospital

mail
Logotype