پرهیز غذایی


برای حفظ ایمنی فرزند شما بسیار اهمیت دارد که از دستورالعملهای فردی پرهیز غذایی که دریافت میکنید، پیروی نمایید. این کار به دلیل خطر استفراغ کردن به هنگام بیهوشی صورت میگیرد که میتواند باعث مشکلات حاد مجرای تنفسی گردد.

دستورالعملهای پرهیز غذایی پیش از بیهوشی برای غذاها و نوشیدنیهای مختلف متفاوت است که این موضوع به سرعت تخلیه شدن آنها از معده بستگی دارد. مایعات معمولا سریعتر از غذاهای جامد از معده خارج میشوند. لطفاً توجه کنید که حتی انواع مختلف مایعات نیز به زمانهای متفاوتی برای پرهیز غذایی نیاز دارند. برای مثال، آب پرتقال، ماست رقیق و نوشیدنیهای غیر الکلی گازدار نسبت به آب، آب سیب و قهوه به زمان بیشتری نیاز دارند. شیر مادر و جایگزینهای شیر در مکانی بین مایعات و غذاهای جامد قرار دارند. اگر موردی را به خوبی متوجه نمیشوید، برای مطرح کردن سوالات خود با بخش اطفال بیمارستان فرزند خود تماس بگیرید.

//Search

twitter icon

Astrid Lindgren Children´s Hospital | Karolinska University Hospital 171 76 Stockholm


© Karolinska University Hospital

mail
Logotype